การอบรมให้ความรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
ชื่อ - สกุล : นางปราณี ขัติเนตร
หลักสูตร : การอบรมให้ความรู้กิจกรรมพัฒนาทักษะอาชีพ
ผู้จัด : โรงเรียนแม่จริม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 23 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 23 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :