ผู้สนับสนุนและร่วมจัดสอบประเมิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาสาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2562
ชื่อ - สกุล : นางรุจิเรข บุญมาปะ
หลักสูตร : ผู้สนับสนุนและร่วมจัดสอบประเมิน โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาสาสตร์ (TEDET) ประจำปีการศึกษา 2562
ผู้จัด : TEDT
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 15 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 15 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :