อบรมวัดความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง
หลักสูตร : อบรมวัดความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ผู้จัด : โรงเรียนสหกรณ์นิคมอ่าวลึก 2
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 22 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :