1. เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโลยีสารสนเทศ(Ethic in Professional Learning Community : E-PLC)
ชื่อ - สกุล : นางบุษบา จันทร์สุข
หลักสูตร : 1. เข้าร่วมกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโลยีสารสนเทศ(Ethic in Professional Learning Community : E-PLC)
ผู้จัด : วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : ภาค
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 27 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 27 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :