การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการใช้ google classroom เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ชื่อ - สกุล : นายบุญนัก ยศหล้า
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการใช้ google classroom เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์
ผู้จัด : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 12 มิถุนายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 มิถุนายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :