การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายบุญนัก ยศหล้า
หลักสูตร : การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
ผู้จัด : ชมรมนักวิจัยทางหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 8 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 8 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :