การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง
หลักสูตร : การวัดประเมินผลทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : ศูนย์ฝึกอบรม Expertrainning
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 22 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 22 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :