นวัตกรรม​และ​เทคโนโลยี​ดิจิทัล​เพ่ือ​การ​ศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายนรพนธ์ คนสูง
หลักสูตร : นวัตกรรม​และ​เทคโนโลยี​ดิจิทัล​เพ่ือ​การ​ศึกษา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัย​เกษตร​ศาสตร
ระดับ : ภาค
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 24 กุมภาพันธ์ 2563
วันที่สิ้นสุด : 24 กุมภาพันธ์ 2563
เอกสาร/หลักฐาน :