การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวิจัยในชั้นเรียน
ผู้จัด : โรงเรียนสันติสุขพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 28 ธันวาคม 2561
วันที่สิ้นสุด : 28 ธันวาคม 2561
เอกสาร/หลักฐาน :