การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ชื่อ - สกุล : น.ส.ขจีรัตน์ ไชยวิโน
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการยกระดับคุณภาพด้วยการพัฒนาครูตามหลักสูตรแนวใหม่ที่เน้นความแตกต่างตามพหุปัญญา (MI) ด้วยแนวคิดกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครู (PLC) ครอบคลุมการสร้างความรู้ด้วยตนเอง
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.)
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :