การทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับครู”
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง
หลักสูตร : การทดสอบออนไลน์ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาสำหรับครู”
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 23 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 23 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :