โครงการสัมมนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ชื่อ - สกุล : นางอรนิดา อิ่มทอง
หลักสูตร : โครงการสัมมนาปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 9 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 9 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :