การประชุมหารือภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างสมัชชาการศึกษา
ชื่อ - สกุล : นายธนชาต ชาวส้าน
หลักสูตร : การประชุมหารือภาคีเครือข่ายกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างสมัชชาการศึกษา
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 31 กรกฎาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 31 กรกฎาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :