การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ชื่อ - สกุล : นางสาวเรณู สุทธน้อย
หลักสูตร : การพัฒนาครูผู้สอนเพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ IS หลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 25 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 25 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :