โครงการบ่มเพาะยุวศิลปินนาฎศิลป์-ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 7
ชื่อ - สกุล : นางสาวเรณู สุทธน้อย
หลักสูตร : โครงการบ่มเพาะยุวศิลปินนาฎศิลป์-ดนตรีไทย เมืองน่าน ปีที่ 7
ผู้จัด : ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 7 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :