แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ระดับเพชร)
ชื่อ - สกุล : นางสาวเรณู สุทธน้อย
หลักสูตร : แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข (ระดับเพชร)
ผู้จัด : โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 8 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :