โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ชื่อ - สกุล : นางสาวเรณู สุทธน้อย
หลักสูตร : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 20 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :