โครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ สถานศึกษาในความร่วมมือ
ชื่อ - สกุล : นางสาวเรณู สุทธน้อย
หลักสูตร : โครงการยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีสำหรับครูต้นแบบ สถานศึกษาในความร่วมมือ
ผู้จัด : บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน)
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 24 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 25 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :