อบรมโครงการ โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ชื่อ - สกุล : นางมณีรัตน์ ตาดี
หลักสูตร : อบรมโครงการ โรงเรียนปลอดภัยในประเทศไทยหลักสูตรการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ผู้จัด : คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตร
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 27 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :