การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ปริศนาสายรุ้ง” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : น.ส.นันท์ณิภัค วังแสง
หลักสูตร : การทดสอบความรู้เกี่ยวกับ “ปริศนาสายรุ้ง” ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 มกราคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 26 มกราคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :