รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่อ - สกุล : นางพัชราภา ผาแสง
หลักสูตร : รู้ทันภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Awareness ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้จัด : คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 2 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :