Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Perfomance) (5 ชม.) ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ชื่อ - สกุล : นางพัชราภา ผาแสง
หลักสูตร : Google Tools เพื่อการพัฒนางาน (Google Tools to Improve Work Perfomance) (5 ชม.) ผ่านโครงการ Thailand Massive Open Course (การศึกษาแบบเปิด เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยสุโทมัยธรรมาธิราช
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 2 เมษายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 2 เมษายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :