การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ชื่อ - สกุล : นางพัชราภา ผาแสง
หลักสูตร : การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต33
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 30 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :