อบรมโครงการส่งเสริมวิชาการด้านาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมโครงการส่งเสริมวิชาการด้านาฏศิลป์และดุริยางคศิลป์
ผู้จัด : คณะศิลนาฏยดุริยางค์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 30 กรกฎาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :