การอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
ชื่อ - สกุล : น.ส.สัจจาพร สุใจยา
หลักสูตร : การอบรมการใช้สื่อและเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนการสอน
ผู้จัด : โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 18 ธันวาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 18 ธันวาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :