การอบรมเชิงปฏิบัติการการ coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน
ชื่อ - สกุล : นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการการ coach โจทย์โครงงานฐานวิจัยและการออกแบบโครงงาน
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 19 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 20 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :