อบรมโครงการบริหารวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ (3ชั่วโมง)
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมโครงการบริหารวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม เรื่องประวัติศาสตร์นาฏศิลป์ (3ชั่วโมง)
ผู้จัด : คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 31 กรกฎาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 31 กรกฎาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :