การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอลขั้นพื้นฐาน
ชื่อ - สกุล : นายภานุวัฒน์ อิ่มทอง
หลักสูตร : การอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะกีฬาฟลอร์บอลขั้นพื้นฐาน
ผู้จัด : สมาคมฮ้อกกี้แห่งประเทศไทย
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 30 มกราคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 31 มกราคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :