การอบรมการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดน่าน
ชื่อ - สกุล : น.ส.วรนุช สุนันทนานนท์
หลักสูตร : การอบรมการใช้รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของนักเรียนั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดน่าน
ผู้จัด : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 5 มีนาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 5 มีนาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :