การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPS (ออนไลน์)
ชื่อ - สกุล : น.ส.ณัฐติยา บัวยศ
หลักสูตร : การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบ Active Learning สู่การสร้างนวัตกรรมทางภาษาด้วยกระบวนการคิดขั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 STEPS (ออนไลน์)
ผู้จัด : สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 31 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 31 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :