กิจกรรมค่ายเยาวชนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4
ชื่อ - สกุล : น.ส.ณัฐติยา บัวยศ
หลักสูตร : กิจกรรมค่ายเยาวชนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 4
ผู้จัด : องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านร่วมกับเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 14 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 14 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :