เสวนาวิชาการเรื่องการสืบสานพิธีไหว้ครุนาฏศิลป์ไทย
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : เสวนาวิชาการเรื่องการสืบสานพิธีไหว้ครุนาฏศิลป์ไทย
ผู้จัด : สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 10 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 11 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :