อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล
ชื่อ - สกุล : น.ส.ณัฐติยา บัวยศ
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในการวัดและประเมินผล
ผู้จัด : สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 37
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 9 ตุลาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 10 ตุลาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :