อบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 564
ชื่อ - สกุล : นางสุวพัชร เนียมหอม
หลักสูตร : อบรมเยาวชนและประชาชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีงบประมาณ 564
ผู้จัด : กองอำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 10 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :