มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ
ชื่อ - สกุล : นางสุวพัชร เนียมหอม
หลักสูตร : มิติใหม่กับการอบรมออนไลน์แนวทางการนำนวัตกรรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ด้วยกระบวนการคิดชั้นสูงเชิงระบบ GPAS 5 Steps ไปพัฒนาวิทยฐานะ
ผู้จัด : สถาบันพัมนาคุณภาพวิชาการ
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 14 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่สิ้นสุด : 14 กุมภาพันธ์ 2564
เอกสาร/หลักฐาน :