หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : หลักสูตรอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่อง ตรวจพันธุ์ทันด่วน
ผู้จัด : สพฐ. สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 17 พฤษภาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 20 พฤษภาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :