อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยรการคำนวณด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kidbright
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยรการคำนวณด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว Kidbright
ผู้จัด : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 29 ตุลาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 30 ตุลาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :