เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา:กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : เข้าร่วมในการประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 "นวัตกรรมการศึกษา:กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย"
ผู้จัด : สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 26 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 27 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :