การจัดการเียนการสอนแบบ Active Learning
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : การจัดการเียนการสอนแบบ Active Learning
ผู้จัด : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 11 สิงหาคม 2562
วันที่สิ้นสุด : 11 สิงหาคม 2562
เอกสาร/หลักฐาน :