หลักสูตรที่3:กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next Normal
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : หลักสูตรที่3:กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและการจัดประชุมออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพในยุค Next Normal
ผู้จัด : สพฐ.และบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 11 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 11 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :