หลักสูตรที่2: มุมมองใหม่ของการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นเพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : หลักสูตรที่2: มุมมองใหม่ของการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาทักษะผู้เรียนรู้สู่การเป็นเพลเมืองยุคดิจิทัลของโลกแห่งศตวรรษที่ 21
ผู้จัด : สพฐ.และบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 18 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 18 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :