หลักสูตรที่5: การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom ด้วย Microsoft Windows
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : หลักสูตรที่5: การออกแบบและเลือกอุปกรณ์ Smart & Safety Virtual Classroom ด้วย Microsoft Windows
ผู้จัด : สพฐ.และบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 25 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :