หลักสูตรที่4: การสร้าง Blended Learning Platform Foro NEXT Normal Education Reimagined ด้วย Microsoft 365
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : หลักสูตรที่4: การสร้าง Blended Learning Platform Foro NEXT Normal Education Reimagined ด้วย Microsoft 365
ผู้จัด : สพฐ.และบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 25 กันยายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 25 กันยายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :