หลักสูตรที่6: การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร็มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : หลักสูตรที่6: การสร้างสื่อความรู้แบบปฏิสัมพันธ์บนแพลตฟอร็มการจัดการประสบการณ์การเรียนรู้ Microsoft 365
ผู้จัด : สพฐ.และบริษัทไมโครซอฟท์(ประเทศไทย)จำกัด
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 2 ตุลาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 2 ตุลาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :