ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียโครงการอบรมวิทยาการกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียลมีเดียโครงการอบรมวิทยาการกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโซเซียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่
ผู้จัด : กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียงและกระทรวงศึกษาธิการ
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 29 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :