วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ชื่อ - สกุล : นายพยนต์ อ่อนเป็ง
หลักสูตร : วิชาศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ผู้จัด : มูลนิธีครอบครัวพอเพียง
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 29 พฤศจิกายน 2564
วันที่สิ้นสุด : 29 พฤศจิกายน 2564
เอกสาร/หลักฐาน :