อบรมและปฏิบัติธรรมโครงการ "ต้นกล้าพิกุลธรรมแกนนำทำความดี ปี 2"
ชื่อ - สกุล : นางดวงสมร ธรรมลังกา
หลักสูตร : อบรมและปฏิบัติธรรมโครงการ "ต้นกล้าพิกุลธรรมแกนนำทำความดี ปี 2"
ผู้จัด : สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดน่านร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านและโรงเรียนสตรีศรีน่าน
ระดับ : จังหวัด
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 10 กันยายน 2563
วันที่สิ้นสุด : 12 กันยายน 2563
เอกสาร/หลักฐาน :