การ่ใช้โปรแกรมสหกรณ์โรงเรียน
ชื่อ - สกุล : นางธัญรดา รุนทา
หลักสูตร : การ่ใช้โปรแกรมสหกรณ์โรงเรียน
ผู้จัด : โรงเรียนน่านนคร
ระดับ : โรงเรียน
ประเภท : Onsite
วันที่เริ่ม : 8 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 8 สิงหาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :