อบรมออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564 (6ชม)
ชื่อ - สกุล : น.ส. ธัญญาภัทร์ โชคสิริสมบูรณ์
หลักสูตร : อบรมออนไลน์แนวทางการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะตามเกณฑ์ ว9/2564 (6ชม)
ผู้จัด : โรงเรียนบางละมุง
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 15 สิงหาคม 2564
วันที่สิ้นสุด : 15 สิงหาคม 2564
เอกสาร/หลักฐาน :