การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ชื่อ - สกุล : นางศรีทัย ไชยยะ
หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
ผู้จัด : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับ : ประเทศ
ประเภท : Online
วันที่เริ่ม : 7 พฤษภาคม 2563
วันที่สิ้นสุด : 7 พฤษภาคม 2563
เอกสาร/หลักฐาน :